به بخش مقالات انجمن فیزیک خوش آمدید

مروري بر ترمودینامیک کوانتومی

در میان نظریـه هـاي گونـاگون فیزیـک، ترمودینامیـک جایگـاه ویژهاي دارد. در این نظریه رفتار فیزیکی دستگاه هاي پـرذره از بابت مفاهیمی چون گرما، کار، آنتروپی، دمـا، انـرژي آزاد، و تعادل گرمـایی بررسـی مـیشـود، و گسـترة بسـیار وسـیعی از دستگاه هاي میکروسکوپی و ماکروسکوپی، مانند گاز الکترونـی، جامدات، موجودات زنده، خورشید، سیاهچالهها، و تقریبـاً همـه چیز را در برمیگیرد. با این که نخستین دماسنجها در آغاز قـرن 17 ساخته شدند، ولی فرمولبنـدي مـنظم مفـاهیم بنیـادي ایـن نظریۀ قدرتمند در اروپاي قرن 19 ،زمانی که ماشینهـاي بخـار یکی از داغترین موضوعات روز بودند، توسط دانشمندانی چون دالتون، کارنو، کلوین و بسیاري دیگر آغاز شد. ایـن نظریـه بـر اساس سه قانون اصلی پدیده شناختی، یک قـانون فرعـی دیگـر (قانون صفرم) براي تعریف تعادل، و تعدادي مفهوم ساخته شده است. ارتباط ذاتی میان این نظریه و دیگـر نظریـه هـاي پایـه اي فیزیــک، ماننــد مکانیــک کلاســیک، و یــا اســتنتاج پــذیري ترمودینامیک از آنهـا همـواره پرسـش مهمـی بـوده اسـت، کـه علیرغم پیشرفت فراوان هنوز پاسخ روشـن و فراگیـري بـرایش نداریم. در اصل، مکانیک آماري تلاشی است براي نظامند کردن رابطۀ ترمودینامیک و نظریه هاي زیرین و بنیـادي تـر، کـه در آن نقش مفهوم «اطلاعات» در ترمودینامیک دستگاه هاي پرذره مورد بررسی قرار میگیرد " برای مطالعه کامل کلیک کنید""

پیوندها

لینک های مفید وب


Designed By: shabakeye IT

طراحی و پیاده سازی توسط طرای سایت پردازش پیشرو

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به انجمن معلمان فیزیک فارس می باشد،هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع امکان پذیر می باشد

سال 99 سال رشد اقتصادی در ایران اسلامی