تاریخچه ی انجمن فیزیک فارس

انجمن فیزیک

مختصری در مورد انجمن و فعالیت های آن

انجمن معلمان فیزیک فارس اشکلی است علمی، آموزشی و غیر دولتی که به منظور ایجاد وحدت بین نسل های مختلف دبیران فیزیک استان تاسیس شده است و طبق اساسنامه دارای 8 کمیته می باشد که عبارتند از :

ارکان انجمن عبارتند از :

پیوندها

لینک های مفید وب