به بخش مقالات انجمن فیزیک خوش آمدید

سیر زمانی نظریه کوانتوم در قرن 19

سـیر تکاملی نظریه ي کوانتوم در این قسـمت ارائه خواهـد شـد، اگر چه تولد وتکامل نظریه ي کوانتوم در اصل در قرن بیسـتم انجام شده است، اما سـرنخ هاي پیدایش این نظریه از قرن نوزدهم به وجودآمد و در قرن بیست و یکم و قرن معاصر ما هم به پختگی هاي بیشتري رسید.
بهتر است برویم سراغ اصل مطلب.
بیایید از او ِل اول شروع کنیم، باید به نیمه هاي قرن 19 برگردیم، یعنی حدودیک قرن و نیم پیش.
تاریخچه ي نظریه کوانتوم در قرن 19
1859 :شهوف مفهوم یک جسم سیاه را معرفی می کند و ثابت می کند که طیف تابش تنها به دماي آن بستگی دارد.
1900-1860 : بولتزمن و ماکسول، مکانیک آماري را پایه گذاري می کنند.
بولتزمن حدس می زند که انتروپی، همان بی نظمی است.
1877 :بولتزمن پیشـنهاد می دهد که انرژي ترازهاي یک سیسـتم فیزیکی را می توان بر اساس مکانیک آماري و شواهد ریاضـی، جدا کرد.
1887 :هرتز اثر فوتوالکتریک را کشف کرد.
1888 :هرتز به صورت تجربی نشان می دهد که امواج الکترومغناطیسی، همانطور که به وسیله ي ماکسول پیش بینی شده بودند، وجود دارد.
1888:ریدبرگ، فرمول بالمر را براي شامل کردن تمام سري هاي طیفی خطوط اتم هیدروژن را اصلاح کرد (این فرمول ًمدل کوانتومی بور، به کارگرفته خواهد شد)
1895:رونتگن، درآزمایشهایی با پرتوهاي الکترون در پلاسما، پرتوي ایکس را کشف کرد.
1896 :بکرل به صورت کاملاً تصادفی و در حال بررسی کاررونتگن،رادیواکتیویته را کشف کرد.
1896:زیمن براي اولین بار اثر شکافتگی زیمنرا با گذراندن نور تابش شده ي هیدروژن از میان یک میدان مغناطیسی، مشاهده کرد.
1897-1896 :ماري کوري توانست ترکیبات توریوم را کشف کند و از دیگر کشفیات او، کشف رادیوم و واپاشی هسته ي اورانیوم بود.
1897 :بورگمن ثابت کرد که پرتوهاي ایکس و موادرادیواکتیو، لومینسانس گرمایی را القا می کنند.
1903-1899 :رادرفورد در سال 1899 مفهوم پرتورهاي آلفا و بتارا براي توضـیح دو نوع تابش متفاوت نمک توریوم و اورانیوم معرفی کرد.
او در سـال 1902 کشف کرد که توریوم رادیواکتیو، از طریق فرآینـد واپاشـی هسـته اي، به رادیوم و یـک گـاز تبـدیل می شود.
(رادرفورد به عنوان پدرفیزیک هسته اي شناخته می شود).
در قسمت بعد،رویدادهاي قرن بیستم، یعنی زمانی که قلب مکانیک کوانتوم شکل میگیردرا بررسی خواهیم کرد.


پیوندها

لینک های مفید وب


Designed By: shabakeye IT

طراحی و پیاده سازی توسط طرای سایت پردازش پیشرو

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به انجمن معلمان فیزیک فارس می باشد،هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع امکان پذیر می باشد

سال 99 سال رشد اقتصادی در ایران اسلامی