به بخش مقالات انجمن فیزیک خوش آمدید

اثر بخشی سازمان دهنده های تصویری بر دانش و درک و کاربرد مفاهیم علوم تجربی

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی استفاده از سازمان‌دهنده‌های‌تصویری بر دانش، درک و کاربرد مفاهیم علوم‌تجربی پایة ششم‌ابتدایی صورت‌گرفت. طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه‌های مقایسه بود که اثربخشی آموزش مبتنی بر ارائه سازمان‌دهنده‌های‌ تصویری بر سه بازده شناختی دانش، درک، کاربرد بررسی شد. آزمودنی‌های این پژوهش 120 نفر از دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بناب بودند که به روش‌نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و دارای روایی و پایایی، انتخاب‌ شدند. میزان یادگیری آزمودنی‌ها قبل و بعد از ارائه ‌سازمان‌دهنده‌های تصویری در گروه‌ها از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم‌ساخته روا و پایا استفاده ‌شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که استفاده ‌از ‌سازمان‌دهنده‌های ‌تصویری در حین تدریس و هنگام مرور و جمع‌بندی درس، تأثیر معنی‌داری بر افزایش یادگیری حیطه‌های شناختی فراگیران گذاشته است. یافته‌های این پژوهش تلویحات کاربردی استفاده از سازمان‌دهنده‌های ‌تصویری در فرایند تعلیم و تربیت را نشان می‌دهد
برای مطالعه کامل اینجا را کلیک کنید


پیوندها

لینک های مفید وب


Designed By: shabakeye IT

طراحی و پیاده سازی توسط طرای سایت پردازش پیشرو

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به انجمن معلمان فیزیک فارس می باشد،هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع امکان پذیر می باشد

سال 99 سال رشد اقتصادی در ایران اسلامی